Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka z elementami oceny żywności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

W zakresie kwalifikacji HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań do:

1) oceny jakości surowca;

2) przechowywania żywności;

3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

6) wydawania dań.

W zakresie kwalifikacji HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych do:

1) oceniania jakości żywności;

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;

3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;

4) wykonywania usług gastronomicznych;

5) ekspedycji potraw i napojów.

Wprowadzenie innowacji ma na celu wykształcenie umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy z zakresu żywienia człowieka, w szczególności:

– profilaktyka chorób dietozależnych;

– żywienie w różnych stanach chorobowych organizmu;

– promowanie i pogłębianie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych;

– wskazanie wpływu pokarmu na stan naszego zdrowia;

– pogłębianie wiedzy na temat możliwości leczniczych i obecności substancji czynnych w pokarmach;

– nabywanie umiejętności zastosowania określonej diety w poszczególnych chorobach.

 

Accessibility