1. Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku” w Lesznie

2. Raporty o stanie zapewniania dostępności

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami 

Lp.

 

Zakres działalności Realizujący zadania
wynikające z art. 6 ustawy
Sposób realizacji Termin
1. Analiza stanu obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy Koordynator Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Przekazanie planu działania do zatwierdzenia Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej.
Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy dostępności
30.11.2020 r.

14.12.2020 r.

2. Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator Sporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami w podziale na:
uczniów ZSR-B w Lesznie
pracowników ZSR-B w Lesznie
Na bieżąco, w zależności od potrzeb
3. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką ZSR-B w Lesznie. Koordynator Umieszczenie na BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką ZSR-B w Lesznie. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania w/w placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja w całym okresie działania koordynatora
4. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego. Realizacja w całym okresie działania koordynatora
5. Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Na bieżąco, w zależności od potrzeb
6. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Koordynator Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad 31.12.2020 r.
7. Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP. Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021 r. Kolejny- w terminach przewidzianych w Ustawie (art. 11 Ustawy)

Bronisław Kaźmierczak 

Koordynator ds. dostępności 

Zatwierdzam do realizacji                         

Leszno30.11.2020 r. 

Dyrektor szkoły 

Accessibility