Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://zsrb.leszno.pl

Data publikacji strony internetowej:
https://zsrb.leszno.pl
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 grudnia 2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wyszczególnionych powyżej.          

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: 15 grudnia 2020r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 grudnia 2020r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia

Raport dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły oraz jej strony podmiotowej jest zgodny z wytycznymi W3C dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) (Web20) oraz zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). W odniesieniu do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniono regulacje wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) (Dziennik Ustaw, 2001) oraz Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195) (Dziennik Ustaw, 2011). Audyt zgodności prowadzono 14 grudnia 2020 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bronisław Kaźmierczak, e – mail bkazmierczak@zsrb.leszno.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: +48 65 529 94 30

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W Szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przeglądarka Klawisz skrótu (Windows i linux) Klawisz skrótu (Mac)
Google Chrome Alt + klawisz skrótu

(Linux: Alt + Shift + klawisz skrótu)

Control + Option + key
Mozilla Firefox Alt + Shift + klawisz skrótu Control + Option + key
Opera 15+ Alt + klawisz skrótu Control + Alt + key
Edge Alt + klawisz skrótu Control + Option + key
Safari brak Control + Option + key
Internet Explorer Alt + klawisz skrótu brak

 

Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej S
Tryb dostosowań A
Zwiększenie widoku +
Zmniejszenie widoku
Mapa strony M
Otwarcie strony vulcan V
Otwarcie strony office O
Otwarcie strony BIP B
Accessibility